Algemene Voorwaarden en regels Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V.:

 

Voor allerhande werkzaamheden van toepassing:

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst en welke u hierbij ingesloten aantreft.

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden voor (winter)stalling en berging.

BIJ STALLING ZIJN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING:

 

1.  Algemene voorwaarden toepasselijk bij WINTERBerging en ligplaatsverhuur:

De algemene voorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw industrie (NJI) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen die betrekking hebben op (winter)berging en/of ligplaatsverhuur  nader te noemen NJI Voorwaarden voor (winter)berging en ligplaatsverhuur gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 16 augustus 2010.

Inclusief Havenregelement.

 

2.  Alsmede voor levering c.a.

Algemene Leveringsvoorwaarden:

1. NJI Leveringsvoorwaarden (business-to-business).

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 1 oktober 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.

 

OF voor consumenten:

 

2. Consumentenvoorwaarden NJI (business-to-consumer)

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Algemene consumenten aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Jachtbouw Industrie (NJI) van 1 oktober 2014 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Utrecht.

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V. heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht de website/applicatie samengesteld. Alhoewel Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V. daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website/applicatie aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website/applicatie, zijn voor eigen rekening en risico.

 

Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V. is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website/applicatie, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V. is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van de website/applicatie te verwijderen. Het aanbieden op de website/applicatie van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

 

Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website/applicatie of de (on)bereikbaarheid van de website/applicatie, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website/applicatie gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website/applicatie wordt aangeboden, daaronder mede verstaan bijdragen van derden of hyperlinks van of naar sites van derden.

Metaalunie voorwaarden

NJI Leveringsvoorwaarden

VGM Beleidsverklaring

BTW - Opdrachtbon

Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden

NJI Winterberging

incl. havenreglement

NJI Consumentenvoorwaarden

Tel: 075 635 40 69   |   Zaandam   |   Zomerdijk 22 1505 HW   |   Kruisbaken 8-12 1505 HS   |   Sluispolderweg 58-62 1505 HK

 © 2022 Wed. K. Brouwer Scheepswerf B.V.